Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato naudojimosi mūsų interneto svetaine www.lavasales.lt (toliau Svetainė), susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis privatumo sąlygas, kiek tai liečia mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės).

1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

1.4. Privatumo politikos nuostatos taikomos mūsų klientams, kurie įsigijo, įsigyja ar ketina įsigyti mūsų teikiamas paslaugas, verslo partneriams (įskaitant jų darbuotojus), asmenims, kurie kreipiasi į mus teikdami prašymus, reikalavimus tiesiogiai atvykus į mūsų kontorą ar nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, el. paštu ir pan.). Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar Jūs esate mūsų klientas, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje. Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie visų kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą mums vykdant savo veiklą, sudarant bei vykdant sutartis.

2. KAS MES?

2.1. Šią Svetainę tvarko ir administruoja MB, Ragentura, juridinio asmens kodas 305963099, buveinės adresas Smėlio g. 29, Vilnius, Lietuva, informacinis el. paštas info@lavasales.lt, kontaktinis telefono numeris +370 62084488;

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

3.1.1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

3.1.2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

3.1.3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

3.1.4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

3.1.5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

3.1.6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, Taisyklėse arba teisės aktų nustatytais atvejais;

3.1.7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KOKIAIS TIKLSAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

4.1.1. Paslaugų teikimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir administravimo tikslu.

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami sudaryti bei vykdyti sutartis. Šiuo tikslu mes galime tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis kaip: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), susirašinėjimas, banko sąskaitos numeris.

duomenis, kuriuos mes surinksime iš kitų šaltinių, teikdami skambučių centro paslaugas (pavyzdžiui, iš viešai prieinamų šaltinių, registrų ir kt.)). Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindais.

Teisinių ir patentinių patikėtinų paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais Jūsų specialių kategorijų asmens duomenis mes tvarkome tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir (ar) siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti Jūsų teisinius reikalavimus ir (ar) tais atvejais, kai šiuos duomenis Jūs esate akivaizdžiai paskelbę viešai.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome teisinių paslaugų ar kitų paslaugų sutarties galiojimo metu ir 10 metų nuo jos pabaigos, jei Lietuvos Respublikos teisės aktais nėra nustatytas kitas asmens duomenų saugojimo terminas. Nurodytas 10 metų terminas gali būti pratęstas, jeigu pradedamas (teisminis) ginčas – tokiu atveju asmens duomenys saugomi iki tarpusavio susitarimo priėmimo ir (ar) galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

4.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu.

Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, įskaitant pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, renginius ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, ir  (ar) vardas ir pavardė.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame naujienlaiškių automatinių pranešimų siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi:

(a) iki sutarties su duomenų subjektu galiojimo termino pabaigos, nebent yra gautas duomenų subjekto sutikimas asmens duomenis saugoti ilgiau;

(b) 3 metus nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis gavimo momento, tais atvejais, kai duomenų subjektas nėra su mumis sudaręs sutarties.

4.1.3. Rekomendacijų viešinimo tikslu, kai Jūs ar kiti asmenys pateikia rekomendacijas apie mus, kuriomis dalijamės.

Šiuo tikslu mes galime tvarkyti tokius asmens duomenis, kaip: vardas, pavardė, pareigos, susijusi bendrovė (jos pavadinimas), susijęs prekių ženklas, norimo išviešinti komentaro turinys (įskaitant, suteiktų paslaugų aprašymas, nenurodant konkrečių atskiro pavedimo detalių ir neatskleidžiant mums patikėtos konfidencialios informacijos, išskyrus atvejus, kai klientas (ar kiti rekomenduojantys asmenys) aiškiai nurodo priešingai).

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: duomenys viešinami mūsų Svetainėje ir (ar) mūsų Paskyrose, taip pat jie gali būti perduodami Svetainės priežiūros ir kitas informacinių technologijų paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome 5 metus nuo jų įkėlimo į Svetainę ar konkrečią Paskyrą dienos.

4.1.4. Kandidatų prisijungti prie mūsų komandos atrankos tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz., Jūsų CV, motyvaciniame laiške pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, išsilavinimas, veiklos sritys, informacija apie profesinę patirtį, mokamos užsienio kalbos, nuorodos į socialinių tinklų paskyras (jei jas pateikėte), informacija apie specialius poreikius ar pageidavimus ir kitą Jūsų pačių pateiktą informaciją), ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz., pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, personalo atrankos įmonių bei jų turimų darbuotojų duomenų bazių ir kt.).

Šiuo tikslu duomenis saugome siūlomos darbo vietos atrankos vykdymo metu, išskyrus atvejį, kai esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti po konkurso pasibaigimo termino, siekiant Jums kandidatuoti į kitas siūlomas laisvas darbo vietas. Tokiu atveju, duomenys yra saugomi 1 metus.

4.1.5. Kandidatų, norinčių pas mus atlikti praktiką, tikslu. Jeigu Jūs kreipsitės į mus dėl galimybės pas mus atlikti praktiką. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis kaip: bendravimo metu surinkti duomenys, CV, motyvaciniame laiške ar praktikos anketoje Jūsų užpildyti duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (jei sudaroma praktikos sutartis), išsilavinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, miestas, duomenys apie praktikanto mokymo įstaigą ir praktikanto studijas, informacija apie profesinę patirtį, mokamas užsienio kalbas, nuorodos į socialinių tinklų paskyras (jei jas pateikėte), informacija apie specialius poreikius ar pageidavimus, informacija apie vairuotojo pažymėjimo turėjimą ir kt.).

Jeigu kandidatuojate į konkrečią praktikanto poziciją, tačiau praktikos pasiūlymas Jums nepateikiamas, Jūsų asmens duomenis sunaikiname iš karto, pasibaigus atrankai, išskyrus atvejį, kai yra gaunamas kandidato sutikimas saugoti jo asmens duomenis siekiant kandidatuoti į vėliau atsilaisvinusias praktikos vietas. Tokiu atveju, šiuo tikslu duomenys yra saugomi 1 metus.

4.1.6. Įsiskolinimų administravimo tikslu.

Šiuo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie mokėjimus, skolos pagrindą ir dydį, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., Gyventojų registro, trečiųjų asmenų teikiamų duomenų ir kt.) ir iš trečiųjų asmenų.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame:

(a) audito, buhalterines ar kitas paslaugas teikiančioms įmonėms, jei jų paslaugos reikalingos šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti;

(b) teismams, antstoliams, notarams, valstybės ar savivaldos institucijoms.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki įsiskolinimo administravimo (skolos likvidavimo) pabaigos bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytą ieškinio senaties terminą, kuris yra 10 metų.

4.1.7. Mūsų organizuojamų mokymų, kitų renginių tikslu.

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti mūsų organizuojamus mokymus ir kitus renginius (toliau kartais – Renginiai), jei Jūs pareiškėte norą juose dalyvauti, informuoti visuomenę apie Renginius (pvz., Renginius vedusius, Renginiuose dalyvavusius asmenis, asmenų vaizdo ir balso įrašus, vaizdo nuotraukas, padarytas per Renginius) bei jų rezultatus). Šiuo tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, socialinio tinklo paskyros bei kitą kontaktinę informaciją, darbovietės pavadinimą, užimamas pareigas (jeigu į renginį siunčia darbdavys arba šią informaciją nurodote Jūs), informaciją apie Renginį (tema, data, laikas, trukmė, vieta ir t. t.), kuriame dalyvavote, IP adresą ir prisijungimo duomenis (jei renginys nuotolinis), kitus tinkamam Renginio organizavimui būtinus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu arba mūsų teisėto intereso pristatyti visuomenei savo veiklą, laikant, kad tvarkomi asmens duomenys yra būtini siekiant teisėto intereso.

Šiuo tikslu duomenis saugome iki Renginių organizavimo ir įvykdymo pabaigos.

4.1.8. Valdomos Svetainės tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas.

Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine ir (ar) Jums lankantis mūsų Svetainėje, mes naudojame siekdami tobulint ir vystyti Svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų Svetaine gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.

Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje. Kitais tikslais, kai asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba mūsų duomenų tvarkymo veiklos įrašai.

5. KAIP MES RENKAME IR TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

5.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

5.1.1. Kai Jūs juos pateikiate mums.

5.1.2. Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma Svetaine, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP) ar kt.) yra renkama automatiškai.

5.1.3. Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

5.2. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine ir (ar) lankydamiesi mūsų Paskyrose, aktyviais veiksmais jose dalyvaudami, t. y., parašydami mums ar bendraudami su mūsų komanda, pateikdami užklausas ir (ar) pateikdami savo nusiskundimus, pavedimus, komentarus ar kt., Jums užsisakant mūsų naujienlaiškį. Jums susisiekus su mumis raštu ar elektroniniu paštu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

5.3. Jūsų pateikiama informacija gali apimti Jūsų ar Jūsų atstovaujamo asmens vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, žinutės tekstą bei kitus duomenis.

5.4. Kai Jūs naudojatės Svetaine ir (ar) lankotės mūsų Paskyrose, tam tikra neasmeninė informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės, mūsų paskyrų socialiniuose tinkluose turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

5.5. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių duomenimis (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis ir kt.).

5.6. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose.

6. AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI?

6.1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, nurodytus Politikos 4.1.3. punkte.

6.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti davę savo sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti.

6.4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz., Facebook, LinkedIn, Skype, Viber ir kt.).

6.5. Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymų.

6.6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais mūsų rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tai Jūs galite padaryti šiais būdais:

6.7.1. pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą dėl prenumeratos atsisakymo), arba

6.7.2. atvykę pas mus ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.7.3. Atsiųsti mums prašymą šiuo elektroniniu paštu info@lavasales.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.8. Ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos yra nutraukiamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

7. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

7.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

7.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

8. IŠORINĖS SVETAINĖS

8.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – svetaines, kuriose turime paskyras, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis. Taip pat perskaitykite šias svetaines valdančių trečiųjų šalių privatumo pranešimus bei tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

9. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

9.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

9.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

9.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

9.1.3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

9.1.4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

9.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

9.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

9.1.7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

9.1.8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

9.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

9.2.1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

9.2.2. valstybės saugumą ar gynybą;

9.2.3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

9.2.4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

9.2.5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

9.2.6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

9.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

9.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

9.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

9.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

10. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

10.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

10.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR/ kitais taikytinais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais aktais, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

11. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

11.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis, įsigyti parduodamas prekes, teikiamas paslaugas.

12. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

12.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite tiesiogiai Privatumo politikos 2.1. punkte nurodytais kontaktais.